for life

with love
with sadness
with happiness
with beauty
這裡
負能量很多

讲故事的人-William

Yan:我有手机我唔会荡失路嘅,你有事可以走先,唔洗理我噶

William:唔紧要,我陪你行到过度先走

Yan:好吧,死,好似行错方向(睇左下手机),唔喺Bay啊,喺Bloor……

William:你确定唔喺特登行错想我陪你耐D?

Yan:真喺唔喺啊,你真喺可以走先架!(尴尬)

William:行啦,行翻转头啦

Yan:sorry ar你有事走先啦!(见佢一直系度睇手机时间,其实我知佢要翻去接佢个仔)

William:我觉得你好似未成年咁,好想保护你咯

Yan:我真喺成年噶啦!加上!我真喺有手机!

William:唔通好似上次咁又两个人荡失路咩,无话你,我上次都惊。

Yan:额……好咯(上次?上次佢真喺惊我拐咗佢,大佬,你咁大个人,我一个女人仔点拐你啊)

Yan独白:其实,我不过无聊过头,问佢有咩野食推荐,佢话虽然落班后得一个钟,想见我。唔喺就要等两个星期之后佢去完古巴翻黎。虽然佢无讲,不过记得佢提过佢有个仔,我都无过问。毕竟,喺人地嘅私事。

William:上次同你行完,我只脚痛到咩甘。希望今次唔痛。

Yan:大佬,你对鞋都唔喺可以行得耐嘅啦,你仲行。(反正佢就反复睇手机时间,用同样嘅答案或者沉默黎应对我)

William:甘我翻黎再见啦。

Yan:恩。

评论

©  | Powered by LOFTER