for life

with love
with sadness
with happiness
with beauty
這裡
負能量很多

20170529

我都有过,觉得,自己咩都无。

我同电佐子讲,好惊自己就咁死咗都无人知,无人在意。

佢话,我在意。

其实,果一刻,我无咗以前嘅肯定。

我觉得,真喺好难相信人,就算喺相熟嘅人。

因为,我真喺好绝望。

我只不过不停咁比人伤害,自己又犯贱咁比人伤害。

我喺唔识独处。就好似今日部电影提到嘅一样,越独立嘅人,其实越依赖其他事物,例如朋友,工作,感情。

人嘅孤单、寂寞。

睇完《29+1》

对事物嘅态度,先喺最重要嘅。

关注自己,为首位。

评论

©  | Powered by LOFTER